kontakt:    505 149 105                                                                                                                                                                                                                    complex.poz@gmail.com

logo-complex-tech-zabezpieczenia-przeciwpozarowe

COMPLEX-TECH

zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Poniżej przedstawiamy przykładowe plany ewakuacji

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - opracowania, aktualizacje, plany ewakuacji.

Zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia MSWiA,  plany ewakuacyjne obiektu muszą zawierają:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym ;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

                – powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

                – odległości od obiektów sąsiadujących,

                – parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

                – występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

                – kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

                – lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych, jako strefa zagrożenia wybuchem,

                – podziału obiektu na strefy pożarowe,

                – warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

                – miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz  miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

                 – wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

                 – hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

                 – dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.