505 149 105             complex.poz@gmail.com

complex-tech-ikona

COMPLEX-TECH
zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY - ODPADY

Oferujemy wykonanie operatu przeciwpożarowego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem, magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach ust. 4b. wskazuje, że do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione   z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta,

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub składowiska otwartego odpadów.
Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech z trzech postaci:

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo,
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Jednym z elementów które należy ująć w operacie jest wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być  magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;”

 

Zgodnie z zapisami ustawy, należy złożyć kompletny wniosek o zmianę:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując w nim m. in.:

  1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
  2. Największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  3. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.
  4. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach.
  5. Szereg zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie do 5 marca 2020 r. aktualne zezwolenie WYGASA

Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.