KONTAKT:

+48 505 149 105

complex.poz@gmail.com

logo-complex-tech-zabezpieczenia-przeciwpozarowe

COMPLEX-TECH

zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu ochrony przeciwpoża­rowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zarówno w dużych przedsiębior­stwach, jak i mniejszych firmach i biu­rach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ppoż. Oferta zawiera kompleksowe usługi począwszy od przygotowania dokumentacji, dostawy i montażu urządzeń, po serwis.

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

System SAP umożliwia wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co ma umożliwić ugaszenie pożaru w zarodku. System składa się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.

PLANY EWAKUACJI

Plany ewakuacji powinny być rozmieszczone w budynku w miejscu ogólnodostępnym. Przedstawiającą rzuty obiektu z oznaczonymi najistotniejszymi elementami ze względu na ewakuację i bezpieczeństwo pożarowe: układ dróg ewakuacyjnych, wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, układ pomieszczeń, miejsce zbiórki do ewakuacji, plany obiektu wraz z terenem przyległym.

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co powoduje możność użycia przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest przedstawiony na etykietach sprzętu).

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

Podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie doświetlenie wszystkich znaków znajdujących się przy wyjściach awaryjnych oraz wzdłuż dróg ewakuacji, aby jednoznacznie wskazywały trasę do bezpiecznego miejsca.

HYDRANTY

Umożliwia gaszenie ewentualnego pożaru, a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów grupy A w zarodku.  Składa się ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego sąsiadującego ze zwijadłem, węża (półsztywnego lub płasko składanego), prądownicy z zaworem zamykającym i, …

SYSTEM ODDYMIANIA

System oddymiania to rodzaj instalacji w budynku, która służy do wyprowadzenia trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi poprzez pomieszczenia wolne od dymu i gazów pożarowych.

tabliczka

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument wymagany przepisami ppoż, który jest opracowany indywidualnie dla danego obiektu. Zawiera jego szczegółowy opis łącznie graficznymi rzutami kondygnacji oraz zbiorem reguł i wytycznych niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z prawem: utrzymania, użytkowania, zarządzania.

ZNAKI EWAKUACYJNE

Każdy obiekt użyteczności publicznej powinien być oznakowany znakami ewakuacyjnymi i ppoż w taki sposób aby z każdego miejsca był widoczny kierunek ewakuacji.

SERWIS

Serwis obejmuje przeglądy techniczne i wszelkie czynności konserwacyjne, którym poddawane muszą być urządzenia przeciwpożarowe, w szczególności  gaśnice przewoźne i przenośne, hydranty,  instalacje oświetlenia awaryjnego, instalacje oddymiające, systemy sygnalizacji pożaru, czujki dymu, drzwi przeciwpożarowe, bramy ppoż, czujki dymu i gazu.

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu ochrony przeciwpoża­rowej oraz BHP. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ppoż. Oferta zawiera kompleksowe usługi począwszy od przygotowania dokumentacji, dostawy i montażu urządzeń, po serwis.

KONTAKT:

ul. Krakowska 43a

34-600 Limanowa

tel. 505 149 105

email: complex.poz@gmail.com