505 149 105             complex.poz@gmail.com

complex-tech-ikona

COMPLEX-TECH
zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY - ODPADY

Oferujemy wykonanie operatu przeciwpożarowego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem, magazynowaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.
 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2018 poz. 1592)  ust. 4b. wskazuje, że do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione   z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub składowiska otwartego odpadów.
Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.

Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech z trzech postaci:

1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo,
2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Jednym z elementów które należy ująć w operacie jest wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być  magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;”

 

Zgodnie z zapisami ustawy, w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. 5.09.2018r) należy złożyć kompletny wniosek o zmianę:

  • zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
Niezłożenie wniosku do 5 września 2019 r. lub złożenie wniosku niekompletnego,  spowoduje wygaśnięcie zezwolenia lub pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami !!!

Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

 
Close Menu